Quotes

18. května 2006 v 19:07 | Já (Lída) |  Simple Plan
- "When there's no top on the bus...it's windy!!"- Seb
- Když na autobusu není žádná střecha, je vítr! (seb)
.
- "We're waiting for cars. They were supposed to be here 15 minutes ago...a half an hour ago."- Seb
- Čekáme na auta. Měly tu být před 15 minutami…před hodinou a pů…(seb)
.
- "Jeff's the baboon"- Seb
- Jeff je pavián! (seb)
.
- "Piss our French names in the snow"- David
- Vyčůrej naše francouzský jména do sněhu. (david)
.
- "I'm not less of a man if I cry"- Seb
- Nejsem míň chlapa, když brečím.. (seb)
.
- "This is how I look in the morning...Just as good as I do at night, baby!"- Seb
- Takhle vypadám ráno..Stejně dobře jako vypadám v noci, baby! (Seb)
.
- "I'm not going to lie. I like a girl who is fit. I don't care if she's not skinny but I like girls who are fit. The girl I am in love with now isn't like a model or anything." - Pierre
- Nebudu vám lhát. Mám rád dívky, které jsou fit. J mi jedno, jestli není hubená ale mám rád dívky, které jsou fit. Dívka, do které jsem zamilovaný není žádná modelka, nebo tak.. (Pierre)
.
- "If you're a popular person in school and you see someone being bullied, you should use the power you have and talk to the bully and let them know it's not cool" - Pierre
- Jestliže jsi na škole populárí osobnost a vidí někoho, jak je týrán, měl bys využít všechnu svoji sílu a říct tomu násilníkovi, že to není cool! (pierre)

.
- "I am Sebastien Heffner, i'm wearing this robe right now cause a lot of naked girls are coming on this rooftop, cause thats what this video is all about...naked women on rooftops!"- Seb
- Já jsem Sebastien Heffner, mám na sobě tenhle řupan, protože přijde hodně nahatých holek na tuhle střechu, protože to je to, o čem tenhle videoklip je…nahaté dívky na střechách! (Seb)
.
- Pierre: I'm about to show you a new trick that we have discovered….its called the 'Passport Slap' you take you passport and you slap someone with it…it really hurts…watch this *Slaps Jeff**
Jeff tries to slap Pierre* "
David: " Ahhhh the passport slap…Jeff cant slap for shit...Jeff is a pussy"
*Jeff Slaps David*
David: "oooo…I'm gonna kick his fucking ass"
- Pierre: Chystám se vám předvést nový trik, který jsme objevili….nazývá se: Pasový liskanec" To si vezmete svůj pas a lisknete s tím někoho…vážně to bolí…sledujte! *liskne jeffa*
Jeff se snaží lisknout Pierra
David - Ahhhh…pasový liskanec …..Jeff nedokáže lisknout…Jeff je kotě!
*Jeff pleskne Davida*
David - oooo…Tak teď mu nakopu prdel!
.
- Pierre: "We were all training for the Olympics…I was a swimmer and"
Seb: " I was a…Symmetrical Bars"
Interviewer: "seriously??!!??
Pierre and Seb: "Yeah!" Pierre: "and we didn't make a good team…so you know what are we gonna do"
Seb: "We should start a band"
- Pierre: Trénujeme na Olympijské hry…Byl jsem plavec a …
Seb: A já byl….symetrická tyčka
Reportér: Doopravdy??!!??
Pierre a Seb: YEAH!
Pierre: A netvořili jsme spolu moc dobrý tým, a tak…no víš…co jsme potom chtěli dělat
Seb: Vytvoříme kapelu!
.
- And you think this process is going to make Pierre look better? I don't believe that." - Pat when Pierre was getting his make-up done
- A ty si myslíš, že tohle je proces toho, jak se Pierre snaží vypadat líp? Nevěřím tomu (pat)
(když si na sebe dával Pierre make-up)
.
- David- Man. I gotta look sexy for that chick over there! Hey baby!
- David - Hey, musím vypadat sexy pro tamto kotě tamhle! Hey baby!
.
Seb (daydreaming)- *aw* i wish my mom was here
Seb (sní s otevřenýma očima) - přeju si, aby tady byla moje mamka
.
Jeff- i have better things to do in my life then stand here all day and take fucking pix
Jeff - mám lepší věci na práci než stát tady celý den a dělat tydle zkurvený fotky
.
Pierre: *buys Joel some pixie sticks* Pixie sticks equals poor people crack.
Joel: I'm not poor anymore! I can afford REAL crack now!
- Pierre (kupuje Joelovi nějaké samolepky se skříty) Skřítčí samolepky se rovnají cracku chudých lidí.
Joel: Já už nejsem chudý. Teď si můžu dovolit OPRAVDOVÝ crack!
.
- Jere: *kisses Pierre*
Pierre: How did I know that was coming?
Jere: Your magical!
- Jere:*líbá Pierra*
Pierre: Jakto, že jsem věděl, že tohle přijde?
Jere: Jsi kouzelný!
.
-Pierre: I have just been given a hickey by a bi man. How am I supposed to deal with this?
Jere: I GAVE PIERRE A HICKEY AND HE LIKED IT!!!!!
- Pierre: Právě jsem byl políben bisexuálem. Jak se s tím mám teď vyrovnat?
Jere: LÍBAL JSEM PIERRA A JEMU SE TO LÍBILO!!!!
.
- Pierre: Tony, what if I flashed my wiener at you? Would you still hate me?
Tony: I wouldn't be able to see it without my glasses.
Pierre: Tony's not used to big wieners...real or fake.
Pierre: I mean, BENJI is his boyfriend after all.
Tony: How would you know if Benji was big or small, Pierre? "
- Pierre: Tony, co kdybych na tebe vytasil se svým penisem? Stále bys mě nenáviděl?
Tony: Nebyl bych schopen to vidět bez brýlí.
Pierre: Tony je zvyklý na větší penisy. pravé nebo falešné.
Pierre: Myslím tím, že po tomhle je BENJI opravdu jeho přítel.
Tony: Jak si věděl, jestli ho má Benji Malého, nebo velkého, Pierre?
.
- I'm not a rockstar. I'm a loser who got lucky!
- Nejsem rocková hvězda. Jsem jen smolař, co měl štěstí! (pierre)
.
- How did we get Mark Hoppus and Joel Madden on our CD? We took them out, and got them really drunk and made them sign a paper. - All of them.
- Jak jsme vlastně dostali Marka Hoppuse a Joela Maddena na naše CD? Vzali jsme je ven a pořádně jsme je opili a donutili je podepsat papír (všichni)
.
- David: Look banana!
Pierre: Double banana.
David: Double banana...It means it got two bananas in it!!
Pat: Like your ass!!
David:I'm gonna steal this
- David: Podívej, banány!
Pierre: Double banány.
David: Double banány...To znamená, že jsou to 2 banány v 1 !!
Pat: Jako tvoje prdel!!
David: Ukradnu to…
.
- "We got you a Christmas present! They're grapes. But there not normal grapes. *eats one* they have drugs in them. Who wants grapes?!"-David
- Dostali jsme vánoční dárek! Hrozny! Ale to nejsou normální hrozny *jeden sní* mají v sobě drogy. Kdo chce hrozny?! (David)
.
- Int: who would you rather date: Avril or Benji?
Chuck: Ask David! (laughing)
- Reportér: Koho bys radši pozval na rande: Avril nebo Benjiho?
Chuck: Zeptejte se Davida (směje se)
.
- David: I almost died because one of the lights fell in the water and i got electrocuted and ever since I can tell what girls think.
Much Music: What am I thinking now?
David :*grin*...My ass
- David: Skoro jsem zemřel, protože jedno z těch světel spadlo do vody a já jsem dostal elektrický šok a od té doby mohu říct, na co holky myslí.
Reportérka: A na co právě myslím?
David: *zazubí se*…na můj zadek
.
- Interviewer-"Earlier Seb went to pee.."
*all the band cut him off and start applause and cheering like it was Seb's first time*
- reportér: Na začátku šel Seb čůrat…
*všichni z kapely ho přeruší a začnou hlasitě tleskat Sebovi, jako kdyby to udělal poprvé*
.
In Japan they bring gifts to us. We are going to try to bring this idea to the kids in America."
- V Japonsku nám lidé přinášeli dárky. Zkusíme tento nápad přinést i lidem do Ameriky. (chuck)
.
- Pierre: I am a pretty pretty princess -That is when he was drunk
- Jsem velmi krásná princezna (to bylo zrovna tehdy, když byl opilý) (pierre)
.
- Q: With the influx of Good Charlotte's, Bowling For Soup, etc there is a huge amount of punk pop bands so what makes Simple Plan difference from the rest?
A: Seb: We have no tattoos. We've got twelve different songs.
Pierre: We don't have a number in our name.
Seb: We can speak French and English.
Pierre: We're bilingual. (In a Scottish accent) and we're damn sexy!
Seb: (also in Scottish accent) as tigers!
- Reportér: Kromě přívalu kapel jako Good Charlotte, Bowling For Soup atd. je tady i velké množství pop-punkových kapel, takže jak se od nich liší Simple Plan?
Seb: Nemáme žádná tetování. Máme 12 odlišných písní.
Pierre: Nemáme v názvu číslo.
Seb: Umíme mluvit francouzsky a anglicky.
Pierre: Hovoříme dvěma jazyky. (skotským přízvukem) a jsme zatraceně sexy!
Seb: (taky skotským přízvukem) jako tygři!
.
- "It takes a lot of balls for 5 Canadian boys to get out there and want to conquer the world!" - jeff
"It takes 10 balls!" - Pierre
- Dá to hodně koulí pro 5 kanadských kluků jít ven a dobýt svět! (jeff)
Dá to 10 koulí! (pierre)
.
- "Oink oink, I'm a pig, fry my ass and it's bacon! Weeee!"-Pierre
- Oink, oink, jsem prase, opečte si mou prdel a bude z toho slanina! Weeee! (pierre)
.
Pierre: Ok. Usměj se Chucku... Chucku, je tvá ruka na mém stehně?
Chuck (směje se na kameru): Nemám ani tušení o čem to mluvíš!
........................................................
BEZ PŘEKLADU
This is just too beautiful!" - Seb
.
Pierre: "And then you get older and..."
Jenn(muchmusic): "And you become a jerk?"
David: "No you become a dad!"
Pierre: "Wow that was good! He's quick, I like him."
.
Nam: We're going to show a clip with Matt from Rancid... You had a moment with him David?
Chuck: A moment? Did you make out with him David?
David: No that was Bert from the Used
(after)
Chuck: There was a bulge in his pants.
David: No... that was with the All-American Rejects.
Chuck: Oh, Gotcha.
.
David: I'd like to wish you guys a merry merry christmas
Jeff: Happy hanukah!
David: And a happy happy *whispers 'fucking'* new year! alright and I'll see you guys next year...
Jeff: you cant say fuck?
David: And be careful and dont drink and drive..
Jeff: *Starts laughing*
David: cuz I wanna see you guys next year... *hits jeff* at the show!
.
David: Sorry we were lte for the concert guys, I was uhhh backstage... Uhhh.... Jerkin off
Pierre: Like they really wanted to hear that David...
David: Well it woulda been faster if I was thinkin about YOUR MOM.
Pierre: oooh..Yeah its always good to bring in the moms..*Turns to crowd*So are there any moms out there tonight?
.
Chuck: I wanna be her skater boy
Pierre: I wanna be her scooter boy
Jeff: But I'm just her loser boy
Rest of the band: Awww
.
Int.: Ok, which one of you is dating Avril?
Seb: Its Me
Pierre: Its Me
Jeff: Its Me
David: Its me!
Chuck: She played us!...Bitch!
.
Chuck: Benji's a good looking guy
Pierre: He is a very good looking guy. I find him more attractive than Joel but thats just me.
.
Jeff:They scream, and then we sign
Pierre:Then we scream
Jeff:And then they scream and then we sign and we scream, and then we sign again.
.
(About the Zebra print carpet)
David: My back is fucked up and it helps a little bit...
Chuck: Yea because Zebra Print really helps the back! (sarcasm)
.
David: Is it just me or does Seb look damn sexy with that guitar
Seb: It's Theo's(from GOB)guitar!
.
Pierre: Everybody say Hi Chuck!
crowd: Hi chuck!
Pierre: Everybody say You Suck!
crowd: You suck!
Pierre: Everybody say No I'm just kidding!
crowd: No I'm just kidding!
David: Everybody say NOT!
.
Pierre: Seb's new name is Seb the Forceful Sexer.
David: Seb is the gayest one in the band.
.
Lauren((All Access)): You all speak French? Right?
All: Yes
Pierre and Jeff: Say M'embrasser
Lauren((All Access)): M'embrasser. What did I just say?
*David is now leaning towards her*
All: Kiss me.
Lauren((All Access)): I KNEW IT WAS GOING TO GET ME IN TROUBLE!
.
"I find Benji more attractive then Joel, he's more my style, if I were a girl, I'd do him first."-Pierre
.
"Ok, that was funny."-Pierre after Chuck didnt start drumming at the begining of 'my alien' ,wich made him jump alone like a idiot on stage.
.
"For future reference whenever I say dancer I mean stripper....I think Jeff is a good dancer"-Pierre
.
Rick(Muchmusic): Is he a liar?
David: No he's a lawer! Well I guess its the same thing.
Rick: Here we go with Davids humor
.
"Like, 'I wonder what its like to kiss a guy with a lip ring.'... Yea! Sure you wonder!"- David
.
If I was going to sell out, I would have done it already."- David
.
(When asked why they're so energetic) "It's all the drugs we take!"- Seb
.
"There is the belief of reincarnation and everything, and every generation there's a new baboon, and for our generation, its Jeff. Jeff is the baboon"- Seb
.
Interviewer: Since you're the youngest, does that mean you get picked on a lot?
Seb: *Thinks a bit and frowns* No, Actually!
Int.: So who do you guys like to pick on?
Seb: I think... Jeff actually, yea.
.
Nam(muchmusic): That was the brand new video...
Chuck: Its simple plan not brand new!
Nam: Chuck Chuck Chuck... Long time no see! Last time I saw you you were putting duct tape on me and throwing me into a closet.
Chuck: *nervous look* I told you not to share that with the viewers
.
"It says historical vehical, so it's not even like a... well it's a real car but... historical"- Chuck
.
Theres rumors about me and cameras and sex and that was funny but I was just joking!"- Pierre
.
"Dont drink from a fountain."- Pierre
.
"WELCOME TO... Where are we?"- Pierre
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama